Zebranie Walne Stowarzyszenia

W imieniu Zarządu Stowarzyszenia informujemy, że zgodnie z decyzją Prezesa Zarządu z dnia 28 marca 2023, w dniu 30 maja 2023 roku (wtorek) o godz. 18.00 w gmachu V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie przy ul. Studenckiej 12 odbędzie się posiedzenie Zebrania Walnego Stowarzyszenia.

W razie nieobecności quorum, drugi termin posiedzenia odbędzie się w tym samym dniu, o godz. 18.30.

Jednocześnie z posiedzeniem Zebrania Walnego odbędzie się posiedzenie Zarządu.

Prawo udziału z prawem głosu mają członkowie zwyczajni, nadzwyczajni, normalni i wspierający. Czynne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni i nadzwyczajni. Bierne prawo wyborcze mają członkowie zwyczajni, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego do Rady Koleżeńskiej, które przysługuje także członkom nadzwyczajnym.

Zgodnie z art. 19 par. 1 Statutu Stowarzyszenia warunkiem udziału w konkretnym posiedzeniu Zebrania Walnego i głosowania na nim jest uprzednie zgłoszenie chęci udziału podmiotowi zwołującemu posiedzenie, tj. Prezesowi Zarządu, najpóźniej na 14 dni przed dniem posiedzenia. Zgłoszenia należy dokonać na adres e-mail sa@v-lo.krakow.pl. Obowiązek dokonania zgłoszenia nie dotyczy członków kolegialnych organów Stowarzyszenia i członków honorowych.

Zgodnie z obowiązującym w Stowarzyszeniu zwyczajem posiedzenia są jawne dla osób zainteresowanych, jednak wykonywanie prawa głosu jest uwarunkowane od dokonania w/w zgłoszenia. Konieczność dokonania zgłoszenia jest wymogiem Statutowym i pomimo koleżeńskiego charakteru relacji w naszym Stowarzyszeniu, jest ono obowiązkowe dla osób zainteresowanych głosowaniem na posiedzeniu.

Wszystkich członków SAiP i osoby zainteresowane dołączeniem do Stowarzyszenia zapraszamy!

zdj. Przemysław Czaja

Dodaj komentarz