Historia

W październiku 1994 roku w szkolnej auli odbyło się zebranie założycielskie, w czasie którego wyłoniono prezydium. W swym przemówieniu dyrektor Stanisław Pietras wskazał cele, jakie jego zdaniem, powinny przyświecać Stowarzyszeniu: wykorzystanie potencjału intelektualnego absolwentów V LO dla uczniów, integrację „piątkowego” środowiska oraz stworzenie absolwenckiego lobby. 
 
Pierwsze Walne Zebranie SAiP V LO – 1995 rok.
 
W listopadzie tego roku odbyło się drugie zebranie, podczas którego zaprezentowano opracowany przez Fryderyka Zolla juniora statut Stowarzyszenia.
 
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia – 1995. Od prawej: Jacek Nizioł, Grzegorz Małachowski, prof. Krzysztof Pałecki, Andrzej Szerla, Juliusz Trusz, Elżbieta Panufnik-Buczek, dyr. Stanisław Pietras.
 
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego (SAiP VLO) rozpoczęło formalnie działalność dnia 16 lutego 1995 roku w atmosferze przygotowań do obchodów 125 – lecia Szkoły. Pierwszym Prezesem Stowarzyszenia został prof. dr hab. Krzysztof Pałecki (matura 1961). Oprócz niego do zarządu weszli Juliusz Trusz, Andrzej Szerla, Leszek Dziura, Iwona Czaja oraz Joanna Walczak-Rutkowska. Członkami honorowymi zostali mi.in. profesorowie Jerzy LItwiszyn, Jerzy Mikułowski-Pomorski, były dyrektor Mieczysław Stefanow oraz poseł Jan Maria Rokita i wówczas radny, a poźniej też senator RP Jerzy Fedorowicz.
 
Siedzibą Stowarzyszenia jest gmach V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego przy ul. Studenckiej 12 w Krakowie. 
 
Legitymacja członkowska Stowarzyszenia. Ważne! Opłacone składki.
 
Od początku swego istnienia wspiera Szkołę różnymi działaniami skierowanymi na potrzeby Liceum oraz uczącej się w jego murach młodzieży.
 
Dnia 24 lutego 1995 w salach reprezentacyjnych Kasyna Oficerskiego przy ul. Zyblikiewicza odbył się pierwszy Bal Absolwenta V Liceum Ogólnokształcącego. Po przerwie idea Balów Absolwenta została reaktywowana w 2018 r. Pełną relację z tego wydarzenia możecie zobaczyć tutaj.
 
_MG_6430_ps_lowres
Bal Absolwenta 2018 (zdj. J. Bielewicz). 
 
 
Od 1995 roku SAiP przyznaje tytuły „Absolwenta Roku” i „Absolwentki Roku” dla szczególnie uzdolnionych uczniów, którzy godnie reprezentowali Liceum na arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wybitni Absolwenci, obok niezaprzeczalnego uznania, mogą cieszyć się pamiątkowymi, grawerowanymi zegarkami. Polecamy reportaże z 2017 i 2018 roku.
 
Wręczenie pamiątkowych zegarków Absolwentce Roku – lata 90 XX w. Upominek wręczał prof. Krzysztof Pałecki. 
 
Wręczenie pamiątkowych zegarków Absolwentce i Absolwentowi Roku 2015. Laudację wygłasza prof. Krzysztof Pałecki, obok od prawej Piotr Czekaj, dyr. Stanisław Pietras oraz laureaci. Na drugim planie – Chór V LO (zdj. J. Bielewicz).
 
 

Wręczenie pamiątkowych zegarków Absolwentom Roku 2017. Od lewej: dyr. Stanisław Pietras, prof. Krzysztof Pałecki, Piotr Czekaj oraz laureaci (zdj. J. Bielewicz).
 
Z okazji 125-lecia, w 1996 roku  została wydana księga jubileuszowa, nawiązująca do publikacji centenaryjnej „Jest nas sześć tysięcy„, pod tytułem „Jest taka Szkoła…„, Redaktorami księgi byli Marek Eminowicz, Grzegorz Małachowski oraz Magdalena Śliwa.
 
Okładka księgi pamiątkowej „Jest nas sześć tysięcy” wydanej z okazji stulecia V LO.
 

Okładka i strona tytułowa księgi jubileusz „Jest taka Szkoła”, wydanej z okazji 125-lecia Szkoły.
 
Dla uczczenia 130-lecia Liceum, Stowarzyszenie wydało, środkami własnymi i Sponsorów, w roku 2001, księgę pamiątkową pt. „W Krakowie przy Studenckiej„. Redaktorem księgi był Grzegorz Małachowski. Dzieło to jest wnikliwym świadectwem historii Szkoły, którego pozazdrościć nam mogą inne instytucje oświatowe.
 
 
Okładka i strona tytułowa księgi pamiątkowej „W Krakowie przy Studenckiej”, wydanej z okazji 130-lecia Szkoły.
 
W latach 2002-2007 SAiP VLO organizowało Bale Charytatywne, z których dochody przekazywane były na potrzeby w całości na rzecz potrzebujących Absolwentów. 
 
Natalia Horak opracowała logo Stowarzyszenia. Nowe logo pozwoliło na polepszenie identyfikacji SAIP V LO.
 
Logo SAiP VLO opracowane przez Natalię Horak.
 
17. listopada 2014 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia powzięło decyzję o wyborze Zarządu, w którego skład weszli: Piotr Czekaj (prezes), Stanisław Pietras (v-ce prezes), Zdzisława Niewińska (skarbnik), Agata Brezdeń (sekretarz), Elżbieta Gurgul-Szewczyk (członek), Tomasz Olejarczuk (członek) oraz Tomasz Pilikowski (członek). W uznaniu zasług dla Stowarzyszenia, Walne Zebranie nadało tytuł Honorowego Prezesa długoletniemu Prezesowi Stowarzyszenia prof. Krzysztofowi Pałeckiemu oraz tytuł Członka Honorowego Dariuszowi Gradziemu.
 
W 2015 r Zarząd Stowarzyszenia rozpoczął przygotowania do zmiany Statutu Stowarzyszenia celem dostosowania go do obowiązującego prawa oraz wyzwań, jakie Organizacja napotyka. W wyniku intensywnych prac nowy statut został uchwalony 25. czerwca 2015 r. W następstwie zmian w Statucie Stowarzyszenia 2. czerwca 2016 r. zostały uchwalone: Regulamin Zebrania Walnego SAiP V LO oraz Zasady Ogólnych Polityki Finansowej SAiP V LO (Regulamin Finansowy). Wiodącą rolę w opracowaniu nowego Statutu, jak również dokumentów towarzyszących miał Tomasz Pilikowski (matura 2012).
 
Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia – 2018 – wysłuchanie założeń projektu NutriKids (zdj. J. Bielewicz).
 
Od 2016 roku Stowarzyszenie przyznaje Stypendium K5.
 
Latem 2017 roku SAiP VLO włączyło się w promowanie idei nadania imienia prof. Marka Eminowicza jednej z ulic w Krakowie. Działanie wymagało zaangażowania całej społeczności Liceum. Zmagania w tej materii możecie prześledzić pod linkami tu i tu i tu, a także tu.
 
Ulica Marka Eminowicza (zdj. M. Buś).
 
Dla wyrażenia uznania, w 2017 r. ustanowione zostało wyróżnienie „Za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie”, które przyznawane jest nie więcej niż dwóm wyróżniającym się zaangażowaniem członkom SAiP VLO. Wyróżnionymi zostali:

Chwila po wręczeniu wyróżnień „Za zasługi dla rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie” w roku 2017. Od lewej: Tomasz Pilikowski, dyr. Stanisław Pietras, Agata Brezdeń, dyr. Zdzisława Niwińska, Piotr Czekaj, Piotr Kuc (zdj. J. Bielewicz).

W 2017 roku został powołany Komitet Organizacyjny Obchodów Jubileuszu 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego. Komitet zajmuje się przygotowaniem do obchodów tej wielkiej rocznicy, ważnej dla Szkoły i związanej z nią społeczności. Koordynatorem komitetu wybrany został Marek Kordylewski. Zostały powołane zespoły problemowe, przygotowane założenia obchodów jubileuszu.
 
Uroczystość nominowania Koordynatora Obchodów Jubileuszu 150-lecia V LO – wręczenie aktu nominacji na czerpanym papierze. Od lewej: dyr. Stanisław Pietras, Agata Brezdeń, dyr. Zdzisława Niwińska, Piotr Czekaj, Marek Kordylewski (koordynator) (zdj. J. Bielewicz).
 
Pod koniec 2017 r. Zarząd SAiP V LO, w porozumieniu z Autorką, opracował odświeżone logo Stowarzyszenia. Nowe logo zostało zatwierdzone 9 stycznia 2018 r.
 
Odświeżone logo Stowarzyszenia – 2018 r.
 
15. maja 2018 r. Walne Zebranie Stowarzyszenia powołało nowy Zarząd Stowarzyszenia w składzie: Piotr Czekaj (prezes), Stanisław Pietras (v-ce prezes), Agnieszka Krasodomska (sekretarz), Agata Brezdeń (skarbnik), Tomasz Pilikowski (członek); Jakub Rawski (członek), Paweł Wójcik (członek).
 
Latem 2018 roku Stowarzyszenie rozpoczęło program „Wywiad z Profesorem Zakładu”. Celem programu jest przeprowadzenie wywiadów z nauczycielami, którzy mieli szczególny wpływ na pokolenia wychowanków Liceum.
 
Spotkanie ws. projektu „Wywiad z Profesorem Zakładu”. Na zdjęciu od lewej: Wojciech Bonowicz i Piotr Kuc (zdj. J. Bielewicz).
 
Stowarzyszenie wspiera materialnie Szkołę licznymi donacjami, czy to z funduszy przekazanych przez wdzięcznych swej Alma Mater Absolwentów, czy z funduszy będących wynikiem zbiórek, czy też otrzymanych z akcji 1%.
 
Od swego powstania, SAiP VLO pomaga uczniom VLO w realizowaniu marzeń wspierając ich finansowo i organizacyjnie. Poniżej kilka przykładów:

Obok wspierania uczniów VLO, SAiP VLO promuje osiągnięcia Absolwentów VLO (np. Katarzyna Wierzbowska-Slaska, Jerzy FedorowiczMarta Kurek).

SAiP V LO angażuje się w działania mające na celu upamiętnianie ważnych dla Liceum osób. 

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dyr. Mieczysława Stefanowa (zdj. J. Bielewicz).

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej dyr. Mieczysława Stefanowa – wmurowanie kapsuły czasu (zdj. J. Bielewicz).

Wieczór wspomnień o dyr. Mieczysławie Stefanowie (zdj. J. Bielewicz)

Odsłonięcie Galerii Vice-Dyrektorów V LO w pokoju nauczycieskim- 11. października 2018 r.  (zdj. J. Bielewicz).

Stowarzyszenie aktywnie współpracuje z Radą Rodziców V LO oraz Samorządem Uczniowskim V LO.

Agora po-zarządowa w Starym Porcie – październik 2017. Od lewej: Igor Woźniak, Piotr Czekaj, Marek Kordylewski, Stanisław Pietras, Marcin Buś, Tomasz Pilikowski (zdj. P. Kuc).
 
Agora pozebraniowa w Starym Porcie – listopad 2017. Od lewej: Jerzy Fedorowicz, Marek Kordylewski, Marta Kurek, Stanisław Pietras, Tomasz Pilikowski (zdj. P. Kuc).