150 lat VLO – REGULAMIN ORGANIZACYJNY KOMITETU OGRANIZACYJNEGO OBCHODÓW 150. LECIA V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

UCHWAŁA

ZARZĄDU STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE

Z DNIA 11 MAJA 2020 ROKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

KOMITETU OGRANIZACYJNEGO OBCHODÓW 150. LECIA

V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. AUGUSTA WITKOWSKIEGO W KRAKOWIE

Mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności działaniom zmierzającym do przeprowadzenia obchodów 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie stanowi się co następuje:

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

[Zakres uchwały]

 1. Niniejsza uchwała określa zasady organizacyjne działania Komitetu Organizacyjnego Obchodów 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
 2. W zakresie nieuregulowanym szczegółowo Komitet działa wedle przyjętych przez siebie ustaleń i dobrej praktyki organizacyjnej na zasadzie koleżeńskości i współpracy.

§2

[Definicje]

 1. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:
 • Kierownik Projektu – osoba bezpośrednio odpowiedzialna za wykonanie danego projektu, przedstawiająca Członkowi Odpowiedzialnemu i Prezydium regularne informacje z realizacji danego projektu.
 • Komitet – Komitet Organizacyjny Obchodów 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
 • Przewodniczący– Przewodniczący Komitetu Obchodów 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
 • Liceum – V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie,
 • Prezydium – Prezydium Komitetu,
 • Obchody – Obchody 150-lecia V Liceum Ogólnokształcącego im. Augusta Witkowskiego w Krakowie.
 1. Ponadto, ilekroć mowa o:
 • Prezesie, Skarbniku, Zarządzie, innych organach Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć odpowiednie organy Stowarzyszenia,
 • Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim (SU), Radzie Rodziców (RR), nauczycielach, uczniach, rodzicach (w tym opiekunach prawnych i faktycznych osób pełniących wobec uczniów funkcje alimentacyjne lub funkcje faktycznie zbliżone do rodziców), absolwentach – należy przez to rozumieć odpowiednie organy działające w strukturze Liceum lub członków społeczności Liceum.

§3

[Prezydium]

 1. Za organizację Obchodów odpowiedzialni są Przewodniczący oraz Prezydium.
 2. Prezydium jest komisją, o której mowa w § 6 ust. 4 Statutu i działa pod nadzorem Zarządu.

§4

[Komitet]

Komitet składa się ze wszystkich osób biorących czynny udział w przygotowaniu Obchodów, w tym, ze wszystkich członków Prezydium.

 

Rozdział II. Zadania Prezydium

§5

[Zadania ogólne Prezydium]

Do zadań Prezydium należy:

 • organizacja pracy Komitetu,
 • formułowanie uchwał Komitetu i dokumentowanie jego pracy,
 • nadzór nad projektami związanymi z Obchodami,
 • wyznaczanie i koordynowanie pracy Członków Odpowiedzialnych za poszczególne projekty,
 • formułowanie i składanie wniosków do Zarządu związanych z Obchodami,
 • dokumentowanie przebiegu przygotowań i informowanie o nich Zarządu.

§6

[Członek Odpowiedzialny]

 1. Każdy projekt realizowany w ramach Obchodów jest nadzorowany i podlega bieżącemu kierownictwu jednego z członków Prezydium, zwanemu Członkiem Odpowiedzialnym.
 2. Członek Odpowiedzialny przedstawia Przewodniczącemu i Prezydium bieżące informacje o realizacji projektu oraz nadzoruje przebieg przygotowań tego projektu.
 3. Członków Odpowiedzialnych wyznacza Prezydium.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium może zmienić Członka Odpowiedzialnego za dany projekt.

§7

[Regularne sprawozdania]

 1. Raz w miesiącu, a w razie potrzeby częściej, każdy Członek Odpowiedzialny przedstawia Przewodniczącemu informację o przebiegu przygotowań i potrzebach związanych z jego projektem.
 2. Przewodniczący może dookreślić zakres informacji i wskazać dokładny termin przekazania informacji, o której mowa w ust. 1.
 3. Na każdym posiedzeniu Zarządu Przewodniczący przedstawia Zarządowi informacje o:
 • przebiegu całości przygotowań i sprawach, w których wymagane jest działanie Zarządu,
 • informacjach przekazanych przez Członków Odpowiedzialnych,
 • wszystkich uchwałach podjętych przez Prezydium
 • projektach zagrożonych brakiem lub niepełną realizacją.

§8

[Uprawnienia Zarządu]

 1. Zarząd uchyla uchwały Prezydium niezgodne z prawem, Statutem lub uchwałami władz Stowarzyszenia.
 2. Zarząd może uchylić także takie uchwały, które zakładają działania, dla których nie ma pokrycia finansowego, niemożliwe do zrealizowania ze względów organizacyjnych, godzące w dobre imię Liceum lub Stowarzyszenia oraz naruszające zasady współżycia społecznego.
 3. Prezes może zawiesić obowiązywanie każdej uchwały Prezydium, co do której zachodzi podejrzenie, że będzie podlegała uchyleniu. Zawieszenie obowiązuje do czasu podjęcia uchwały przez Zarząd.
 4. Zarząd ostatecznie rozstrzyga w przedmiocie konfliktów powstałych w Prezydium i Komitecie, których nie udało się rozwiązać tym podmiotom we własnym zakresie. W razie potrzeby Zarząd może dokonać wszelkich zmian personalnych oraz wykorzystać wszystkie inne uprawnienia przewidziane w regulaminie.
 5. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do działań Przewodniczącego i innych podmiotów biorących udział w przygotowaniu Obchodów.

§9

[Zobowiązania finansowe]

 1. Prezydium nie może samodzielnie zaciągać zobowiązań ani rozporządzać mieniem Stowarzyszenia. Decyzje w tej kwestii podejmują wyłącznie podmioty wskazane w Statucie.
 2. Zarząd może wydzielić pulę pieniędzy na bieżącą działalność Komitetu oraz dokonywanie bieżących, drobnych. Kwotami tymi dysponuje Przewodniczący w porozumieniu z Prezesem lub Skarbnikiem.

 

Rozdział III. Projekty

§10

[Lista projektów]

 1. Na Obchody składają się projekty podstawowe, zatwierdzone do realizacji w dniu uchwalenia regulaminu oraz projekty dodatkowe.
 2. Projektami podstawowymi są:
 • Gala Jubileuszowa wraz z Bankietem,
 • Absolwencka Wystawa Sztuk Wszelakich,
 • Sztuka Teatralna,
 • Księga Jubileuszowa,
 • Koncert Jubileuszowi.
 1. Opis projektów podstawowych zawierają odrębne uchwały Zarządu.
 2. Każdy projekt podstawowy oraz dodatkowy musi mieć Członka Odpowiedzialnego, o którym mowa w § 6 i Kierownika Projektu.

§11

[Zgłoszenie projektu dodatkowego]

 1. Osoba zainteresowana może zgłosić projekt dodatkowy.
 2. Projekt dodatkowy zgłasza się w formie pisemnej; wnioskodawca wskazuje:
 • nazwę projektu,
 • opis projektu i plan realizacji,
 • sposób finansowania projektu, wraz z konkretnymi źródłami i zobowiązaniem do zapewnienia finansowania projektu,
 • Kierownika Projektu,
 • inne osoby, które będą realizować projekt,
 • Członka Odpowiedzialnego spośród Członków Prezydium, po uzgodnieniu z nim i wyrażeniu przez Członka Prezydium zgody na nadzorowanie realizacji danego projektu,
 • podpis wnioskodawcy i Kierownika Projektu,

a nadto

 • załącza do wniosku podpisany przez wnioskodawcę i Kierownika Projektu egzemplarz niniejszego regulaminu, przez co oświadcza, że się z nim zapoznał oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 1. Projekt przedstawia się Przewodniczącemu. Projekty niespełniające wymogów, o których mowa w ust. 2 Przewodniczący odrzuca nawet bez zasięgania opinii Prezydium.

§12

[Ocena projektu dodatkowego]

 1. Projekt, który uzyskał pozytywną ocenę formalną, Przewodniczący przedstawia Prezydium.
 2. Prezydium ocenia projekt pod kątem:
 • merytorycznym,
 • finansowym,
 • prawidłowości wyznaczenia Członków Odpowiedzialnych i Kierownika Projektu, w tym możliwość współpracy i zaangażowanie tych osób,
 • możliwości faktycznej realizacji projektu.
 1. Ostateczna decyzja co do włączenia projektu do planu obchodów należy do Zarządu.

§13

[Kierownik Projektu]

 1. Za realizację projektu dodatkowego odpowiada Kierownik Projektu, które go realizuje pod nadzorem Członka Odpowiedzialnego.
 2. Kierownik Projektu kieruje projektem i realizuje go wraz z innymi, dobranymi osobami. Kierownik Projektu jest członkiem Komitetu.
 3. Kierownik Projektu składa Członkowi Odpowiedzialnemu regularne informacje o realizacji projektu oraz przedstawia mu wszelkie informacje, o których udzielenie Członek Odpowiedzialny się zwróci.

§14

[Zmiana Kierownika Projektu]

 1. Prezydium może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmienić Kierownika Projektu.
 2. Zmiana Kierownika Projektu wyznaczonego przez Zarząd wymaga zgody Zarządu. Zgodę tymczasową, do czasu rozpoznania sprawy przez Zarząd, może wyrazić Prezes.

§15

[Wycofanie projektu]

 1. Jeżeli w ramach realizacji danego projektu:
 • dochodzi do naruszeń prawa, Statutu, regulaminu lub innych uchwał władz Stowarzyszenia lub uchwał Prezydium albo braku współpracy z Zarządem, Prezydium lub Przewodniczącym,
 • dojdzie do nierozwiązywalnego konfliktu grupy osób zajmujących się danym projektem,
 • nie ma postępów w realizacji lub zachodzi uzasadnione przewidywanie, że istotna część projektu nie będzie zrealizowana,
 • dojdzie do utraty finansowania dla projektu,
 • Kierownik Projektu nie wykonuje swoich obowiązków lub nie współpracuje z Członkiem Odpowiedzialnym albo Członek Odpowiedzialny stwierdzi, że współpraca z wykonawcami projektu jest niemożliwa,
 • dochodzi do poważnych szkód dla Liceum lub Stowarzyszenia lub występuje zagrożenie takich szkód

projekt zostaje wycofany co oznacza, że nie zostanie zrealizowany.

 1. O wycofaniu projektu decyduje Zarząd samodzielnie lub z inicjatywy Prezydium.
 2. W sytuacjach określonych w ust. 1, Prezydium lub Prezes mogą postanowić o natychmiastowym wstrzymaniu realizacji projektu, do czasu podjęcia decyzji przez Zarząd.

Rozdział IV. Prezydium

§16

[Skład Prezydium]

 1. Prezydium składa się z:
 • Przewodniczącego,
 • trzech przedstawicieli Stowarzyszenia,
 • przedstawiciela Dyrektora,
 • przedstawiciela rodziców,
 • przedstawiciela Grona Pedagogicznego.
 1. Wszyscy członkowie Prezydium są – z racji pełnionej funkcji – członkami Komitetu.
 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd może powołać lub odwołać dodatkowego członka Prezydium.
 3. Udział w Prezydium jest zobowiązaniem do pełnienia obowiązków z tego wynikających i ambitnej pracy na rzecz organizacji Obchodów.

§17

[Przewodniczący]

 1. Przewodniczącego powołuje i odwołuje Zarząd.
 2. Przewodniczący:
 • kieruje pracami Komitetu i Prezydium oraz organizuje ich pracę,
 • odpowiada za realizację całości Obchodów,
 • reprezentuje Prezydium i Komitet na zewnątrz oraz wobec Zarządu i Prezesa,
 • zarządza spotkania Prezydium i Komitetu.

§18

[Przedstawiciele Stowarzyszenia]

Przedstawicieli Stowarzyszenia w Prezydium powołuje i odwołuje Zarząd.

§19

[Przedstawiciel Dyrektora]

 1. Dyrektor Liceum bierze udział w pracach Prezydium przez swojego przedstawiciela.
 2. Przedstawiciela Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor lub jego zastępca i przedstawia go do wiadomości Przewodniczącego.

§20

[Przedstawiciel rodziców]

 1. Udział rodziców i prawnych opiekunów uczniów Liceum w organizacji Obchodów jest zapewniony przez udział w Prezydium przedstawiciela rodziców.
 2. Przedstawiciela rodziców wskazuje Przewodniczącemu Przewodniczący Rady Rodziców Liceum. Tak samo informuje się o odwołaniu przedstawiciela.
 3. Stowarzyszenie oraz Prezydium nie ingerują w sposób wyboru przedstawiciela przez Radę Rodziców lub powołanie go w inny sposób.

§21

[Przedstawiciel Grona Pedagogicznego]

 1. Udział aktualnych oraz byłych nauczycieli Liceum w organizacji Obchodów jest zapewniony poprzez udział w Prezydium przedstawiciela grona pedagogicznego.
 2. Przedstawiciela grona pedagogicznego wskazuje i odwołuje wobec Przewodniczącego Rada Pedagogiczna Liceum, a do czasu wskazania przedstawiciela przez Radę Pedagogiczną Liceum – Dyrektor Liceum lub jego zastępca.
 3. Stowarzyszenie oraz Prezydium nie ingerują w sposób wyboru przedstawiciela Grona Pedagogicznego ani w sposób dokonywania wyboru przez Radę Pedagogiczną.

§22

[Sytuacje szczególne]

 1. Jeżeli współpraca ze zgłoszoną osobą, o której mowa w § 16 pkt 3-5 nie rokuje pozytywnie, Przewodniczący w porozumieniu z Prezesem odmawia zaakceptowania przedstawiciela.
 2. Jeżeli członek Prezydium, o którym mowa w § 16 pkt 3-5 nie wykonuje swoich obowiązków lub owocna współpraca z nim jest niemożliwa, Zarząd może odwołać tego członka. Prezes w porozumieniu z Przewodniczącym mogą zawiesić członka do czasu rozstrzygnięcia przez Zarząd.
 3. Jeżeli członek Prezydium, o którym mowa w § 16 pkt 3-5 zostanie odwołany, zrezygnuje z udziału w Prezydium lub przestanie pełnić tą funkcję z innych przyczyn, podmiot wyznaczający członka wyznaczy nowego przedstawiciela.
 4. Jeżeli podmiot uprawniony nie wyznaczy przedstawiciela, miejsce pozostaje nieobsadzone.

§23

[Uchwały Prezydium]

 1. Prezydium podejmuje uchwały większością głosów ogólnej liczby członków Prezydium.
 2. Prezydium podejmuje uchwały na spotkaniach, przez Internet lub w każdy inny sposób, który uzna za stosowny, byle tylko poparcie uchwały przez wymaganą liczbę członków było niewątpliwe.
 3. Przewodniczący niezwłocznie informuje Prezesa o uchwałach, co do których ma podejrzenie, że mieszczą się w zakresach, o których mowa w § 8 ust. 1-2.

§24

[Organizacja pracy Prezydium]

 1. Prezydium może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Prezydium lub Sekretarza Prezydium.
 2. Wiceprzewodniczący i Sekretarz muszą być zaakceptowani i mogą być odwołani przez Przewodniczącego.
 3. W razie potrzeby Prezydium może uchwalić swój regulamin wykonawczy lub podjąć dodatkowe uchwały dotyczące organizacji pracy własnej.

Rozdział V. Komitet Organizacyjny Obchodów

§25

[Komitet]

W skład Komitetu wchodzą:

 • członkowie Prezydium, w tym Przewodniczący jako Przewodniczący Komitetu,
 • inne osoby, które zadeklarowały chęć pracy na rzecz organizacji Obchodów, w tym wszyscy Kierownicy Projektów.

§26

[Dane członków Komitetu]

 1. Warunkiem udziału w Komitecie jest podanie Przewodniczącemu, do wiadomości władz Stowarzyszenia:
 • imienia i nazwiska,
 • określenia więzi z Liceum, w tym przede wszystkim wskazania rocznika zdawania matury w Liceum i klasy,
 • numeru telefonu,
 • adresu poczty elektronicznej,

a nadto

 • wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, polityką prywatności Stowarzyszenia, w celu udziału w pracach Komitetu oraz organizacji Obchodów.
 1. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 nie dotyczą członków Stowarzyszenia, których dane są w dyspozycji Stowarzyszenia. W takim przypadku wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych wynika z samego faktu członkostwa w Stowarzyszeniu.

§27

[Działanie członków Komitetu]

 1. Członek Komitetu może zadeklarować projekt lub zakres tematyczny, w którym chce się w ramach Komitetu realizować.
 2. Członkowie Komitetu realizują dany projekt pod kierownictwem Kierownika Projektu.

§28

[Lista członków Komitetu]

 1. Przewodniczący prowadzi bieżącą listę członków Komitetu wraz z ich danymi i pełnionymi funkcjami i zadaniami.
 2. Wątpliwości co do zasadności uczestnictwa danej osoby w Komitecie rozstrzyga Prezydium, a w sytuacjach nagłych – Przewodniczący

Rozdział VI. Przepisy końcowe

§29

[Komitet Honorowy]

 1. Organizacji Obchodów towarzyszy istnienie Komitetu Honorowego Obchodów powołanego przez Zarząd odrębną uchwałą.
 2. Wszyscy zaangażowani w organizację Obchodów mają obowiązek dbać o dobre relacje z Komitetem Honorowym.

§30

[Przepisy przejściowe]

 1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Obchodów powołany wcześniejszą uchwałą Zarządu staje się Przewodniczącym w rozumieniu niniejszego regulaminu.
 2. Komitet Organizacyjny Obchodów funkcjonujący dotychczas jest Komitetem w rozumieniu niniejszego regulaminu

§31

[Koordynator]

Ilekroć uchwały organów Stowarzyszenia i uchwały lub inne uzgodnienia związane z organizacją Obchodów mówią o Koordynatorze Obchodów, należy przez to rozumieć Przewodniczącego.

§32

[Wykładnia regulaminu]

Wątpliwości co do wykładni regulaminu rozstrzyga Zarząd.

§33

[Wejście w życie]

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

Jubileusz został objęty Patronatem Honorowym PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA prof. dr hab. Jacka Majchrowskiego